NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIONS

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2018, ha acordat concedir, a l’Ajuntament de Crespià, les subvencions següents:

Exp. Núm.       Concepte                                                                              Import subvenció

2018/511       Servei de neteja viària i Manteniment d’espais públics                  20.977,00 €

2018/511       Enllumenat públic                                                                       9.500,00 €        

2018/2167     Cooperació cultural                                                                     5.378,00 €

2018/2139     Noves tecnologies                                                                          655,18 €

2018/511       Desbrossament marges                                                               1.100,00 €