SUBVENCIONS DIPSALUT

L’Organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l’Ajuntament de Crespià, les subvencions següents: Pm07. Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, per import de 1.038,88 euros. Pt10. Suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de plagues urbanes pels exercicis 2022 […]

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions: Import de 33.226,50 € per a destinar-la a despeses corrents Import de 1.100,00 € per a destinar-la a l’arranjament de camins Import de 10.000,00 € per a destinar-la a Secretaria-Intervenció Import de 5.863,50 € per a destinar-la a despeses culturals Import de 662,59 € […]

1 2